Her Gyfieithu 2017

Nazim_Hikmet_(cropped)
Nâzım Hikmet. (Hawlfraint gan Bundesarchiv, Bild 183-14809-0004 / Sturm, Horst / CC-BY-SA)

Ydych chi’n hoff o ddarllen llenyddiaeth ddyfeisgar o bedwar ban byd? Ydych chi’n mwynhau’r sialens o gyfieithu barddoniaeth i’r Gymraeg, ac yn awchu am y cyfle i weithio ar y cyd â llenorion o ddiwylliannau eraill? Ydych chi’n chwilio am brosiect newydd a difyr ar gyfer mis Mai? Wel, os hynny, yna Her Gyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru 2017 yw’r gystadleuaeth i chi!

Cynhaliwyd yr Her gan y Gyfnewidfa, mewn partneriaeth ag amrywiol gyrff eraill, yn flynyddol ers 2009. Eleni, am yr ail flwyddyn yn olynol, trefnir y gystadleuaeth ar y cyd â Wales PEN Cymru.  Glenys M Roberts oedd y buddugwr y llynedd, gydag ‘Y gwiningen a’r het silc’, ei chyfieithiad o’r gerdd Sbaeneg ‘El conejo y la chistera’, gan y bardd o Fecsico, Pedro Serrano. Tybed pwy fydd enillydd yr Her eleni? Ai chi, yn wir, fydd olynydd arobryn Glenys?

Lansiwyd yr Her ddiweddaraf yn y gynhadledd Pontydd Cyfieithu yn y Llyfrgell Genedlaethol ym mis Ionawr 2017. Yn dilyn blynyddoedd o wahodd ymgeiswyr i gyfieithu barddoniaeth o’r Saesneg, y Ffrangeg, a’r Sbaeneg, cerdd o’r Dwrceg, ‘Yaşamaya Dair’, gan Nâzım Hikmet (1902–1963) – sef un o feirdd amlycaf Twrci yn yr ugeinfed ganrif, un a garcharwyd am ei ddaliadau gwleidyddol – yw’r testun gosod eleni.

Gweithdy
Enghraifft o weithdy cyfieithu drwy iaith bont. Gweithdy Cyfieithu Cymru-India, a gynhaliwyd gan Llenyddiaeth ar draws Ffiniau yn swyddfa Mercator, Prifysgol Aberystwyth, 2014.

Dewiswyd cerdd o’r Dwrceg gan y Gyfnewidfa am sawl rheswm. Yn gyntaf, rhydd y cyfle i gyfieithwyr brwdfrydig Cymru i gamu y tu hwnt i’r ieithoedd hynny a drafodir yn system addysg ein gwlad. Dyma siawns, felly, i ehangu ar beuoedd yr iaith.

Yn ail, darpara’r gystadleuaeth gyfle gwych i arbenigwyr y Gymraeg i gael cydweithio ag arbenigwyr ym maes barddoniaeth y Dwrceg, gan gyfieithu’r gerdd fel cywaith drwy gyfrwng iaith bont. Mae’r gystadleuaeth ei hun felly yn arbrawf cyffrous sy’n dilyn patrwm cyfieithu tebyg i’r hyn a welir yng ngweithdai Llenyddiaeth ar draws Ffiniau.

Ac yn drydydd, cynhelir gyda’r dewis hwn ffocws draddodiadol y gystadleuaeth ar oblygiadau gwleidyddol cyfieithu, gan droi golygon cyfieithwyr a darllenwyr y Gymraeg at wlad sydd yng nghanol cyfnod cythryblus o newidiadau cyfansoddiadol enfawr ar hyn o bryd. Adeiladir pontydd gan yr Her, rhwng iaith ac iaith, rhwng bardd a bardd, a rhwng gwlad a gwlad – tasg hanfodol yn y oes sydd ohoni.

pontio
Poster Cynhadledd Pontydd Cyfieithu

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion neu gan barau sy’n cyfieithu ar y cyd drwy gyfrwng iaith bont. Darperir copi o’r gerdd Dwrceg wreiddiol ar wefan Wales PEN Cymru, ynghyd â chyfieithiadau ohoni i’r Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Catalaneg, a dau gyfieithiad gwahanol ohoni i’r Sbaeneg. Ceir yno hefyd fideo o’r bardd ei hun yn darllen y gerdd wreiddiol, a llawer o fanylion eraill am y gystadleuaeth. Mae gwybodaeth atodol i’w ganfod yn erthygl Elin Haf Gruffydd Jones ar y pwnc ar wefan O’r Pedwar Gwynt. Beirniad y gystadleuaeth fydd Caroline Stockford, cyfieithydd creadigol sy’n medru’r Dwrceg a’r Gymraeg. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cyfieithiadau yw’r 31ain o Fai eleni.

Beth amdani felly? Dewch oll: dewch i ateb yr Her, dewch i gyfieithu!

(O.N. Wedi’r misoedd mudan, mor braf yw cael y cyfle i flogio unwaith eto! Daw mwy yn fuan!)